Wyrwane z kontekstu

Wyrwane z kontekstu #24

„Wieść, że samo­świa­do­mość jest źródłem prawdy i sensu, docho­dząca z sal tera­pii gru­po­wej i stro­nic ksią­żek w mięk­kiej opra­wie, została z entu­zja­zmem przy­jęta przez ludzi z poko­le­nia powo­jen­nego wyżu demo­gra­ficz­nego i ich dzieci i prze­ro­dziła się w obse­sję na punk­cie wła­snego ja, która jest dziś tak powszechna, że aż niezauważalna”.

Sam Bre­ton, Reu­ben Cohen „Polo­wa­nie na ludzi”