Promocja: Czarny Piątek w Nozbe

Jeśli chcesz wyku­pić abo­na­ment w Nozbe, pocze­kaj jesz­cze kilka dni.

W pią­tek, 27 listo­pada 2015 będzie duża pro­mo­cja z oka­zji tzw. czar­nego piątku.

Będzie mi miło, jeśli sko­rzy­stasz z poniż­szego odnośnika:

nozbe

Cie­kawe? Udo­stęp­nij źrodło:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Aplikacja: Evernote

Z Ever­note inten­syw­nie korzy­stam dość krótko, więc wpis będzie krótki.

Dla­czego Evernote?

Czysz­cząc NozbePocket wszyst­kie ele­menty, które nie paso­wały do tych narzę­dzi nale­żało gdzieś umie­ścić i mieć do nich łatwy dostęp, naj­le­piej z róż­nych urządzeń.

W pierw­szym odru­chu poja­wił się pomysł roz­drob­nie­nia się na różne narzę­dzia, np. do prze­pi­sów kuli­nar­nych coś, do zakła­dek coś, do archwum cie­ka­wych tek­stów coś, do list zaku­po­wych coś. I tak dalej.

Osta­tecz­nie uzna­łam, że lepiej mieć jedno narzę­dzie, które może i nie jest ide­alne (np. średnio nadaje się do prze­cho­wy­wa­nia adre­sów stron), ale do pozo­sta­łych rze­czy (notatki) nadaje się rewelacyjnie.

Ina­czej mówiąc, świa­do­mie wybie­ram nie­ko­niecz­nie w 100% ide­alne narzę­dzie, ale lepiej brać to, co jest i mieć porzą­dek niż żyć w nie­upo­rząd­ko­wa­nym świe­cie i cały czas dener­wo­wać się, że jesz­cze nie zna­la­złam ide­al­nego narzę­dzia. Jeśli pojawi się coś lep­szego albo wpadnę na lep­szy pomysł, to wtedy zmie­nię. A co porzą­dek już mam to mam.

Ever­note cały czas mnie przeraża…

… ilo­ścią funk­cji i mno­go­ścią zasto­so­wań. Cie­kawe serie wpi­sów o zasto­so­wa­niu Evernote:

Ogra­ni­czam się więc tylko do tego, co jest mi potrzebne tu i teraz. Nie uży­wam wszyst­kich funk­cji tylko dla­tego że są.

Wyprze­dza­jąc rów­nież pro­blemy, o któ­rych wspo­mnia­łam przy Pocket, zada­łam sobie pyta­nie, do czego ma mi słu­żyć to narzę­dzie i w jaki spo­sób będę z niego korzystać.

Dla­tego prze­strze­gam Czy­tel­nika, aby po zapo­zna­niu się z zasto­so­wa­niem Ever­note przez dwie wspo­mniane wcze­śniej osoby, nie wpadł na pomysł porzu­ce­nia swo­jego pro­gramu do GTD, bo hurrra w Ever­note też można sporo rze­czy zro­bić. Pole­cam Ever­note do - ogól­nie rzecz bio­rąc — nota­tek, a nie do GTD.

Mam 3 stosy

 • praca,
 • dom,
 • archi­wum.

W każ­dym sto­sie są notat­niki, a w notat­ni­kach są notatki. Niby pro­ste, ale cały czas mam pro­blem z ogar­nię­ciem struktury.

Jak pamię­tasz, robi­łam porzą­dek w Nozbe i porzą­dek w Pocket, więc:

 • pomy­sły zawo­dowe, listy kon­tro­lne itp., które kie­dyś tra­fiały do Nozbe, zostały prze­nie­sione do Ever­note i od teraz w tym miej­scu wła­śnie wpi­suję takie sprawy,
 • arty­kuły, które po prze­czy­ta­niu chcę zosta­wić sobie w archi­wum, a kie­dyś były w Pocket, zostały prze­nie­sione do Ever­note i teraz już wysy­łam z Pocket do archi­wum na bieżąco.

Dwa powyż­sze zacho­wa­nia wyni­kają z mojego sche­matu prze­pływu infor­ma­cji.

Poza tym m.in.:

 • prze­pisy kuli­narne, które do tej pory były wszę­dzie, w tym w licz­nych apli­ka­cjach z prze­pi­sami (każda ma opcję „share”, więc nie ma żadnego problemu),
 • listy kon­tro­lne (np. lista pako­wa­nia na wyjazd); nie­stety edy­tor nie jest na pozio­mie pro­gra­mów biu­ro­wych, więc naj­pierw robię w Wor­dzie (sor­to­wa­nie!), a osta­teczną wer­sję umiesz­czam w Evernote,
 • listy zaku­pów dłu­go­ter­mi­no­wych (np. kurtka na zimę); do codzien­nej listy zaku­pów (np. masło) uży­wam listy w iPhone i współ­dzielę ją z Jedynym,
 • adresy stron,
 • listy pre­zen­tów,
 • nazwy i zdję­cia produktów,
 • stałe kody promocyjne,
 • szkice wpi­sów na blog,
 • cie­kawe infografiki,
 • cele zawo­dowe i prywatne,
 • książki do przeczytania,
 • itd.

Uży­wam tagów. Główny tag to „prze­gląd tygo­dnia” — prze­glą­dam wszyst­kie notatki i pomy­sły, które zostały prze­rzu­cone z Nozbe oraz nowe, które poja­wiły się na prze­strzeni tygo­dnia od poprzed­niego przeglądu.

Uży­wam skró­tów: do kon­kret­nych nota­tek, tagów i notatników.

ps. Plotki o upadku Ever­note igno­ruję. Mam kopię i nie mar­twię się na zapas.

Cie­kawe? Udo­stęp­nij źrodło:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Panie, ale na ch** mnie ten pomidor?

Nagłó­wek miał przy­cią­gnąć Twoją uwagę. Wiem, udało mi się.

Tech­niki pomo­doro chyba nie muszę nikomu przed­sta­wiać. Jeśli muszę to doczy­taj np. tutaj.

Kiedy uży­wam?

Spo­ra­dycz­nie, np. kiedy:

 • czuję, że czas dziw­nie prze­la­tuje mi przez palce (czas cza­sami jakoś tak ma),
 • wybit­nie nie mogę się sku­pić (np. z niewyspania),
 • nic mi się nie chce (a samo się nie zrobi).

Trzy wer­sje pomidora

W życiu korzy­sta­łam z wersji:

 • w tele­fo­nie (stara Nokia, Android, iOS),
 • w kom­pu­te­rze (Windows),
 • zewnętrzny (kuchenny minut­nik w kształ­cie pomidora).

Każda opcja ma swoje wady i zalety. Na prze­strzeni czasu oka­zało się, że coś, co było zaletą, za jakiś czas oka­zy­wało się wadą. I odwrotnie. Πάντα ῥεῖ

Zatem nie ma co kom­bi­no­wać tylko trzeba wybrać taką opcję, która w tym danym momen­cie jest naj­lep­sza dla Cie­bie. Z cza­sem może ją zmie­nisz, a może nie. A co już do tego czasu zro­bisz, tego już Ci nikt nie zabierze.

Czego uży­wam?

Obec­nie uży­wam pro­gramu w kom­pu­te­rze (pra­cuję na/przy kom­pu­te­rze więc to dość logiczne — nie wymaga posia­da­nia w pobliżu tele­fonu lub zewnętrz­nego minutnika).

Do roboty!

Cie­kawe? Udo­stęp­nij źrodło:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+