Jak wybrać idealne narzędzie do GTD?

Dostaję sporo maili z prośbą o zro­bie­nie prze­glądu narzę­dzi do GTD.

No nie­stety, taka miła to ja nie jestem. Na co dzień pro­wa­dzę swoją firmę i nie chce mi się ana­li­zo­wać dostęp­nych narzę­dzi do GTD, zwłasz­cza że od 6 lat uży­wam Nozbe i nie mam potrzeby, aby zmie­niać go na coś innego.

Mogę więc pochy­lić się nad, rów­nie czę­sto poja­wia­ją­cymi się, proś­bami o wię­cej wpi­sów o Nozbe, bo po tylu latach użyt­ko­wa­nia coś tam mogę na ten temat w miarę szybko i bez­bo­le­śnie napisać.

Z pobież­nej ana­lizy rynku narzę­dzi do GTD widzę, że wszystko, co jest teraz dostępne, wygląda i działa bar­dzo podob­nie. Mogę więc podzie­lić się jedy­nie kry­te­riami, któ­rymi kie­ruję się, kiedy szu­kam jakie­goś narzę­dzia lub usługi. Przy szu­ka­niu narzę­dzia do GTD może być to rów­nież przydatne.

Na początku

1. Do czego ma mi to słu­żyć?
Okre­ślam jasno swój pro­blem i usta­lam, czego wła­ści­wie potrze­buję, aby roz­wią­zać mój problem.

2. Czy potrze­buję nowego narzę­dzia do tej sprawy?
Być może okaże się, że aktu­al­nie uży­wam już cze­goś, co ma podobną funk­cję, ale do tej pory jej nie uży­wa­łam, bo nie było takiej potrzeby.

3. Jak tego będę uży­wać?
Zasta­na­wiam się, jak będzie wyglą­dało uży­wa­nie tego: jak czę­sto, w jakich oko­licz­no­ściach, jaka pro­ce­dura itp.

Jeśli już znajdę poten­cjal­nych kandydatów

1. Kto to robi?
Co to za firma, kto jest wła­ści­cie­lem i jak długo ist­nieje. Z zało­że­nia nie korzy­stam z pro­jek­tów, które dopiero powstały, choćby nie wiem, jak były super i jak duża firma za nimi stała. Za duże ryzyko, że za chwilę znikną, bo pro­jekt nie przy­nosi zysków, a ja zostanę z dnia na dzień bez dostępu do pod­sta­wo­wego narzę­dzia pracy.

Kilka razy mia­łam pokusę, żeby tę zasadę zła­mać, bo nie było alter­na­tywy, ale jakoś powstrzy­my­wa­łam się i… w każ­dym z tych przy­pad­ków po kilku mie­sią­cach dosta­łam maila (z new­slet­tera lub jako zare­je­stro­wany użyt­kow­nik), że ten pro­dukt dnia X prze­sta­nie dzia­łać. No, ale może mam po pro­stu pecha. ;)

2. Czy pro­dukt jest roz­wi­jany?
Gdyby pro­dukt był cały czas taki, jak na początku (np. kiedyś nie było prze­cież apli­ka­cji mobil­nych!) to z cza­sem odczu­ła­bym braki i pro­dukt prze­stałby mi odpo­wia­dać. Obec­nie pro­gramy do GTD są nie­mal iden­tyczne, wyglą­dają bar­dzo podob­nie, każdy ma apli­ka­cję mobilną, syn­chro­ni­za­cję, inte­gra­cje róż­nego typu i inne cuda, więc naprawdę nie mam żadnego powodu, żeby prze­rzu­cać się na coś innego.

3. Czego naprawdę tego potrze­buję?
Pyta­nie kon­tro­lne, po raz drugi, czy aby na pewno jest mi to potrzebne.

4. Czy to się opłaca?
Jakie są realne koszty tego roz­wią­za­nia (po wrzu­ce­niu w koszty), czy można zna­leźć coś tań­szego, jak wygląda umowa na świad­cze­nie tej usługi (ter­miny, wypo­wie­dze­nie, prze­dłu­że­nie, gwa­ran­cje itp.)?

Kiedy już wybrałam

1. Jeśli coś się spraw­dza, to z tego korzy­stam
Po co mam tra­cić czas na szu­ka­nie cze­goś innego, skoro odpo­wiada mi to, co mam?

Mam pewne uwagi do Nozbe typu: „A dla­czego ten przy­cisk jest tutaj, a nie tutaj”, ale zdaję sobie sprawę, że z cze­go­kol­wiek będę korzy­stać, to zawsze znajdę coś, co według mnie, powinno być roz­wią­zane w inny spo­sób (po pierw­sze, ja wiem wszystko naj­le­piej, po dru­gie, zawsze patrzy się na wszystko przez pry­zmat swo­ich nawy­ków i doświad­czeń). I nawet nie chcę sobie wyobra­żać, jaki wspa­niały byłby świat, gdy­bym to ja pro­jek­to­wała sek­cję „Usta­wie­nia” w iPho­nie albo cały panel Facebooka.

Możesz zarzu­cić mi sie­dze­nie w stre­fie kom­fortu, bo cały czas korzy­stam z Nozbe. No nie­stety, taka już jestem, że jak coś mi odpo­wiada to z tego korzy­stam i się cie­szę, zamiast cią­gle szu­kać nie wiem czego…

Szu­kam i zmie­niam tylko wtedy, kiedy aktu­alny coś mi nie odpo­wiada. I to jest wycho­dze­nie ze strefy kom­fortu (pisa­łam o tym tutaj).

Pod­su­mo­wa­nie

Jeśli wszyst­kie narzę­dzia wyglą­dają i dzia­łają tak samo, a Tobie cią­gle coś nie pasuje, to powinna zapa­lić Ci się lampka ostrzegawcza.

Nie­stety, ale:

 • w tym całym zarzą­dza­niu cza­sem i pro­jek­tami wcale nie cho­dzi o to, jakiego narzę­dzia uży­wasz, ale o to, co Ty robisz za pomocą tego narzędzia
 • żadne narzę­dzie nie sprawi, że codzien­nie rano będziesz miał ener­gię, wizję, pomy­sły i wspi­nał się na wyżyny produktywności.

Pomyśl o tym zanim zaczniesz szu­kać kolej­nego, ide­al­nego narzę­dzia do GTD.

Cie­kawe? Udo­stęp­nij źrodło:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Coś, co jest atrakcyjne dla innych, nie musi być takie dla Ciebie!

I tak oto, kiedy masz pro­po­zy­cję napi­sa­nia kolej­nej książki, arty­kułu, bycia na okładce jakie­goś maga­zynu (ale nie tego, co myślisz…), udzie­le­nia wywiadu, popro­wa­dze­nia szko­le­nia, wzię­cia udziału w super biz­ne­sie, sprze­da­niu swo­jej firmy, mówisz: „Nie, dzię­kuję”, bo zwy­czaj­nie tego nie chcesz.

W tym samym momen­cie odzywa się rodzina, zna­jomi, fani, psy­cho­fani i sąsiadka z dru­giego pię­tra: „Odmó­wi­łaś im? Im? IMMMM?!!! No chyba żartu­jesz… Taka oka­zja, taka kasa, taki lans, sami się zgło­sili, a Ty im odma­wiasz?! O matko, ale Ty głu­pia jesteeeeeś!”.

I zaczyna się… „Może fak­tycz­nie źle, że odma­wiam? Jed­nak to +10 do lansu i awansu i w ogóle pew­nie jakaś szansa i takie tam”.

I męczysz się i drę­czysz myślami, co by było gdyby…

I tak jest zawsze

Zawsze. Histo­ria cią­gle się powta­rza, jak żyję 30 lat na tym świe­cie. A mimo to cały czas popeł­niam ten sam błąd (roz­my­śla­nie nad pod­jętą decy­zją), zamiast wycią­gać wnioski.

Zatem wycią­gnijmy wresz­cie wnioski.

Pytamy sie­bie: Jak to się zawsze kończy?

Z doświad­cze­nia wiem, że u mnie zawsze koń­czy się tak samo, czyli:

1. Jeśli cze­goś nie chcę i się nie zgodzę

… długo jesz­cze słu­cham argu­men­tów o tym, ile to mam szans w życiu i jak to nie potra­fię z nich korzy­stać i kim to ja bym teraz nie była, gdy­bym tylko zacho­wy­wała się jak nor­malny, roz­sądny czło­wiek i zga­dzała się na te wszyst­kie super propozycje.

I zaczy­nam się zasta­na­wiać, czy aby na pewno dobrze zro­bi­łam. I wbi­jam sobie do głowy, że prze­cież naprawdę dobrze zro­bi­łam, bo po co mam robić coś, co mi się nie podoba i czego nie chcę?

A póź­niej te sytu­acje albo zni­kają z pola widze­nia i nie wiem, co by było gdyby, albo wra­cają i po latach, oka­zuje się, że odmowa to był dobry wybór.

2. Jeśli cze­goś nie chcę, ale się zgodzę

… pod wpły­wem kogo­kol­wiek lub cze­go­kol­wiek, to zawsze, ale to zawsze (pod­kre­ślam po raz kolejny: zawsze) koń­czy się to kata­strofą, a więc: robię to, czego nie czuję, nie chcę, nie rozu­miem, żałuję i codzien­nie wstaję z pyta­niem: „Po ch** ja się na to godzi­łam? No po ch**?!”.

I depre­sja.

I długo myślę i pró­buję się wyplą­tać wszyst­kimi moż­li­wymi spo­so­bami, naj­szyb­ciej jak tylko się da (jeśli się da…).

Bo naj­lep­sze, co można zro­bić to… wyco­fać się. To ozna­cza, że trzeba spoj­rzeć w lustro, ludziom w oczy i znieść pre­ten­sje, że się wyco­fu­jesz. I wtedy wygląda to tak:
– To po co się godzi­łaś, skoro się teraz wyco­fu­jesz?
– Bo mnie zmu­si­łeś?
– Jaaaaa?
– Tak, bo gada­łeś, że to oka­zja i że będę głu­pia jak nie sko­rzy­stam, więc się zgo­dzi­łam.
– Ja Cię nie zmu­si­łem, powie­dzia­łem tylko, jak jest, a Ty podej­mu­jesz decy­zję.
– Ale jak to bym odrzu­ciła to byś mi gadał, że ją odrzu­ci­łam i że jestem głu­pia.
– No tak, bo to jest oka­zja i była­byś głu­pia, gdy­byś nie sko­rzy­stała.
– No, ale mi się to nie podoba i nie chcę tego robić!
– No, ale jak można nie chcieć takiej oka­zji?!
[i dalej dia­log cią­gnie się rów­nie bezsensownie…]

Jaki z tego wniosek?

Słu­chaj SIEBIE.

Sytu­acja, która dla innych jest atrak­cyjna, nie musi być taka dla Ciebie.

Jeśli nie czu­jesz, żeby to było to, czego chcesz to zna­czy, że tego nie chcesz.

To, że inni coś lubią, nie ozna­cza, że Ty musisz lubić to samo.

Coś, co jest oka­zją w oczach innych, dla Cie­bie wcale nie musi być atrakcyjne.

Zada­nie na dziś

Pro­po­nuję pro­ste ćwicze­nie, w ramach oswa­ja­nia się z fak­tem, że Ty i reszta świata nie­ko­niecz­nie macie te same wizje, co jest dla Was fajne.

Znajdź kilka sytu­acji, które są atrak­cyjne dla innych, a dla Cie­bie nie są i obok nich wstaw swoje atrak­cje. Na zachętę prze­sta­wiam moje:

Inni Ja
tenis bad­min­ton
bie­ga­nie cho­dze­nie
imprezy czy­ta­nie książek
filmy książki
Insta­pa­per Pocket
dłu­go­pis ołó­wek
Coca Cola Muszy­nianka

Rób to, co jest dla CIEBIE atrak­cyjne, a nie dla Twojego otoczenia.

Cie­kawe? Udo­stęp­nij źrodło:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Moje 3 małe sekrety rzekomo poukładanego życia

1. Ojej, masz regu­lar­nie wpisy na blogu

Prawda:

 • Jed­nego dnia sia­dam na 1–2 godziny i piszę lub dokań­czam wpisy (szki­ców w Ever­note mam dużo, aktu­al­nie… 237, więc jest w czym wybierać).
 • Word­Press jest mądry, więc usta­wiam mu kolejkę wpi­sów wraz z datami publi­ka­cji na… 1 mie­siąc do przodu; jeśli nie ma wpi­sów to albo Word­Press prze­ga­pił datę wpisu (swego czasu miał taki błąd), albo nie chciało mi się pisać i usta­wiać nowej kolejki.
 • Żeby było pro­ściej usta­wić kolej­ność i daty, uży­wam wtyczki Edi­to­rial Calen­dar.
 • RSS mam kanał swo­jego bloga — zawsze jestem zdzi­wiona, jak pojawi się nowy wpis, bo nic nie robisz, a wygląda, że robisz. ;)
 • Nozbe mam zada­nie powta­rzalne „wsta­wić kolejkę wpi­sów na następny mie­siąc”, więc wiem, kiedy muszę dodać następne.
 • Bywają też wyjątki:
  Zda­rza się, że napi­szę coś spon­ta­nicz­nie i zmie­nię kolej­ność wpi­sów, bo aku­rat była jakaś sytu­acja, np. mail od Czy­tel­nika czy jakieś wydarzenie.

2. Ojej, masz zawsze pomysł na obiad

Prawda:

 • Jed­nego dnia sia­dam na 15–30 minut i pla­nuję obiady na cały tydzień.
 • Spraw­dzam, co mam w lodówce i zamrażalniku.
 • Robię ewen­tu­al­nie listę zaku­pów i doku­puję to, czego potrzebuję.
 • Nie gotuję sama.
 • Goto­wa­nie dzie­limy z Jedy­nym — ma swoje dni i suge­stię, co zro­bić, z czego i, co naj­waż­niej­sze, wie jak to coś zro­bić (skąd wie? patrz: wpis).
 • Bywają też wyjątki:
  a) cza­sami mamy ochotę na coś innego albo nastę­puje jakaś zmiana pla­nów,
  b) jeśli świat się wali to wra­camy do jaski­nio­wych korzeni — wia­domo, kto ratuje świat, a kto przej­muje robie­nie obiadu. ;)

3. Ojej, zawsze masz czy­sto w domu

Prawda:

 • Celowo mam jasne meble i podłogę.
 • Sprzą­tam raz w tygo­dniu. W czwar­tek (dzień nie jest przypadkowy).
 • Raz w tygo­dniu, w naszym przy­padku, w zupeł­no­ści wystarcza.
 • Spo­kojne sprzą­ta­nie zaj­muje ok. 1,5 godziny.
 • Nie sprzą­tam sama.
 • Sprzą­ta­niem dzie­limy się z Jedy­nym — on ma swoje zada­nia, ja swoje.
 • Nie wszystko sprząta się co tydzień, np. mycie okien itp. odbywa się w odstę­pach czasu, które usta­lono drogą obser­wa­cji tzn. jak czę­sto to coś się brudzi.
 • Drobne sprzą­ta­nie robi się bez myśle­nia, ale w zależ­no­ści od bie­żą­cej potrzeby, np. wylało się na blat — wycie­ram, śmiet­nik się zapeł­nił  — wynoszę.
 • Bywają też wyjątki:
  Sprzą­tamy w inny dzień albo… wcale.

Pod­su­mo­wa­nie

Jak widzisz na powyż­szych przy­kła­dach, pod­stawa to plan.

Zda­rza się, że plan nie jest prze­strze­gany, bo np. zaszły jakieś oko­licz­no­ści, ale fakt posia­da­nia planu ozna­cza jakąś pod­stawę, rytm dzia­ła­nia i punkt odnie­sie­nie, do któ­rego zawsze można sięgnąć.

Dla mnie to zde­cy­do­wa­nie lep­sza sytu­acja niż dzia­ła­nie bez planu, od przy­padku do przy­padku czy jak mi się aku­rat przypomni.

Cie­kawe? Udo­stęp­nij źrodło:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+